GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Centrum Inspirace, z.ú. jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Centrum Inspirace.

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů je Centrum Inspirace, z.ú., IČ: 04558359, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka U 113 . Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na email: jirina.kralova@centruminspirace.eu

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:
• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo;
• adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
• další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam

3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu:

• Vámi uděleného souhlasu
• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• zajištění provozních činností;
• účetní a daňové účely;
• splnění právní povinnosti;
• přímého marketingu;
• ochrana majetku a osob.
4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb, a to i v rámci marketingu.

5. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

6. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb.

7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. V případě projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie je to po dobu 10 let od roku následujícího po roce ukončení projektu.

8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete vnést námitku, požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

9. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se na náš můžete obracet na adresu Centrum Inspirace, z.ú., Smetanova 767, 760 01 Zlín.